ПИШАНИ ПРЕВОДИ

Услуги на преведување од хрватски јазик на албански, англиски, арапски, босански, бугарски, германски, грчки, италијански, латински, македонски, норвешки, полски, португалски, романски, руски, словачки, словенски, српски, турски, украински, унгарски, француски, холандски, чешки, шведски, шпански и од тие јазици на хрватски. Можни се и други јазични комбинации.

Стручни и квалитетни преводи од подрачјето на право, стопанство, медицина, фармација, религија, архитектура, градежништво, машинство итн.

ПРЕВОД НА WEB СТРАНИЦИ

Иако интернет корисниците можат да ја видат Вашата web страница, дали можат навистина и да ја разберат? Ако Вашата web страница е само на Вашиот јазик, поголемиот дел од светот нема ни да ја разбери ни да ја користи. Треба да имате своју деловна web страница на мајчиниот јазик на корисниците. Приспособувањето и преводот на web страницата бара и лингвистичко и информатичко знаење. Со помош на нашето знаење и искуство, можеме да Ви помогнеме да ги избегнете класичните проблеми што се јавуваат при интернационализација на web страниците.

ЛЕКТУРА

Секој текст по правило го лекторираат изворни говорници што гарантира највисок квалитет на преводот.

СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧ

Преведените текстови односно документи ги заверуваат нашите преведувачи кои воедно имаат и овластување од надлежниот суд.

ИЗДАВАШТВО (DTP)

Ние ќе го преведиме текстот, ќе го обликуваме со примена на соодветен графички програм и така уреден ќе го подготвиме за печат (користиме PageMaker, QuarkXPress, FrameMaker, Adobe Illustrator и FreeHand).

ПОСЕБНА ПОНУДА

24-часовна услуга за итни преводи

графичка обработка на текстот

преведување во TRADOS и WORD FAST

ИСПОРАКА

по електронска пошта

на дискета

заверен и незаверен испис на хартија

по факс

ЦЕНИ

Ценовникот на преводите зависи од видот на текстот, комбинацијата на јазиците, бројот на страниците што се преведуваат (можен е попуст при поголеми нарачки) и од итноста на преводот.

Пресметковна база е авторска картичка (1500 места за букви).

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КАНЦЕЛАРИЈА – SIGET

+385 91 572 33 88

КАНЦЕЛАРИЈА – AVENIJA DUBROVNIK

+385 95 8718 716

РАБОТНО ВРЕМЕ

9:00 – 17:00

КАНЦЕЛАРИЈА – SIGET

+385 91 572 33 88

КАНЦЕЛАРИЈА – AVENIJA DUBROVNIK

+385 95 8718 716

РАБОТНО ВРЕМЕ

9:00am – 5:00pm